Zgłoszenie budowy z projektu

Uzyskanie decyzji administracyjnej jaką jest pozwolenie na budowę to długa procedura, a proces zebrania wszelkich potrzebnych dokumentów bardzo czasochłonny.


Lista poszczególnych kroków do wykonania, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę:
KROK PO KROKU…
» 4 egz. projektu budowlanego
» Zgoda z biura architektonicznego na zmiany w projekcie
» Zmiany w projekcie budowlanym
» Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
» Wniosek o Wypis i Wyrys z Miejscowego » Planu Zagospodarowania Przestrzennego
» Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
» Zamówienie map do celów projektowych i mapy zasadniczej
» Mapa zasadnicza
» Mapy do celów projektowych
» Wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
» Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
» Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
» Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
» Opis i usytuowanie projektowanej studni na działce (w projekcie zagospodarowania działki) – przy braku dostępu do sieci wodociągowej
» Wniosek o warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
» Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
» 4 egz. projektu budowlanego zbiornika na nieczystości płynne oraz usytuowanie i opis projektowanego szamba na działce – (przy braku dostępu do sieci kanalizacyjnej)
» Wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej
» Warunki przyłączenia do sieci gazowej
» 4 egz. projektu zagospodarowania działki
» Uprawnienia budowlane projektanta
» Zaświadczenie o przynależności autora projektu do właściwej izby samorządu zawodowego
» Wniosek o Wypis z rejestru gruntów
» Wypis z rejestru gruntów
» Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
» Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
» Wniosek o uprawomocnienie decyzji z produkcji rolnej
» Ostateczna decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej
» Wniosek o uzgodnienie zjazdu z działki
» Decyzja o lokalizacji zjazdu z działki
» Wniosek o uprawomocnienie decyzji o lokalizacji zjazdu z działki
» Ostateczna decyzja o lokalizacji zjazdu z działki
» Zlecenie badań geotechnicznych
» Dokumentacja geotechniczna
» Zlecenie inwentaryzacji drzew na działce w przypadku konieczności wycinki
» Wniosek o zgodę na wycinkę drzewa kolidujących z planowaną budową
» Zgoda na wycinkę drzew
» Wniosek do zarządcy urządzeń melioracyjnych o uzgodnienie planu zagospodarowania działki.
» Uzgodnienie właściwego zarządcy urządzeń melioracyjnych
» Zlecenie wykonania operatu wodnoprawnego w przypadku konieczności przebudowy lub likwidacji sieci drenarskiej
» Operat wodnoprawny
» Wniosek o pozwolenie wodnoprawne
» Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę lub likwidację sieci drenarskiej
» Wniosek o uprawomocnienie pozwolenia wodnoprawnego
» Ostateczne pozwolenie wodnoprawne
» Wniosek o pozwolenie na budowę
» Decyzja o pozwoleniu na budowę
» Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
» Zarejestrowany dziennik budowy
» Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy
» Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.Sprawowanie nadzoru budowlanego na każdym etapie budowy, opracowujemy harmonogram realizacji całej inwestycji.